Back to top

Brendirajmo hrvatsku kvalitetu
Postanite nositelj znaka kvalitete HGK za proizvod/uslugu

Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Upravni odbor

Na temelju članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (“Narodne novine” br. 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 7. sjednici od 5. lipnja 2007. godine donosi

Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga

Opće odredbe

1.1. Znakovi vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga – “Hrvatska kvaliteta” / “Croatian Quality”/ i “Izvorno hrvatsko” / “Croatian Creation” / (u daljnjem tekstu: znakovi) namijenjeni su poticanju razvoja domaće proizvodnje, podizanju razine kvalitete hrvatskih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije, te promociji hrvatske države i stvaranju hrvatskog identiteta na svjetskom tržištu.

Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu i koji su proizvedeni na području Republike Hrvatske, odnosno uslugama koje se pružaju na području RH.

Pravo uporabe znaka “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a nastali/e su kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

1.2. Natprosječno kvalitetnim proizvodom ili uslugom smatra se onaj proizvod ili usluga koji/a svojim ukupnim svojstvima može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika i zahtjeve utvrđene u normama ili specifikacijama, kojima se osigurava viša razina kvalitete od one koja je utvrđena zakonskim propisima koji se odnose na proizvod ili uslugu. Viša razina kvalitete mora biti mjerljiva.

Proizvod treba biti izrađen od visoko-vrijednih i ekološki prihvatljivih materijala, te se odlikovati boljom funkcionalnošću, boljom uporabnom site
vrijednošću, prepoznatljivošću, suvremenim dizajnom i dugotrajnošću.

Usluga treba biti pouzdana, imati povjerenje korisnika, biti prepoznatljiva i dostupna, te se pružati u uvjetima i okruženju koji osiguravaju višu razinu kvalitete.

1.3.  Proizvod ili usluga, u smislu ovog Pravilnika, definirani se prema odgovarajućim zakonima koji definiraju određenu skupinu proizvoda ili usluga.

1.4. Linija proizvoda, u smislu ovog Pravilnika, je skupina proizvoda koja se smatra jedinicom zbog sličnih zajedničkih tehničkih svojstava ili svojstava krajnje potrošnje, koji se vode pod istim tarifnim brojem prema Zakonu o carinskoj tarifi i na koje se mogu primijeniti isti kriteriji osiguravanja kvalitete.

1.5. Znakovi su registrirani u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, kao zajednički i jamstveni žigovi.

Ustroj sustava vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda

2.1. Sustav vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda čine:

 • Savjet projekta vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda;
 • Centar za kvalitetu;
 • Tehničke komisije za pojedine grupe proizvoda ili usluga.

2.2. Savjet projekta vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor).

Savjet odlučuje o dodjeli i oduzimanju prava uporabe znaka, utvrđuje popise stručnjaka za članove tehničkih komisija za pojedine proizvode i usluge, imenuje predsjednike i dopredsjednike tehničkih komisija, odlučuje koji će se laboratoriji uvrstiti u Registar ispitnih laboratorija, utvrđuje iznos koji treba uplatiti za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele ili produženja prava uporabe znaka, utvrđuje naknadu za pravo uporabe znaka (licenca) i naknadu za rad članova tehničkih komisija te rukovodi ostalim poslovima u skladu s ovim Pravilnikom.

Savjet donosi Poslovnik o svome radu.

2.3. Centar za kvalitetu (u daljnjem tekstu: Centar) djeluje u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Centar prima zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka, obavlja operativne poslove za Savjet i tehničke komisije u postupku rješavanja zahtjeva i dodjele prava uporabe znakova, vodi registre znakova i ispitnih laboratorija te obavlja ostale poslove iz ovog Pravilnika i poslove koje mu povjeri Savjet.

2.4. Tehničke komisije su povremena radna tijela Savjeta za rješavanje stručnih poslova, određivanje potrebnih ispitivanja i provjera, te izradbu stručnog mišljenja kao podloge za izdavanje ili odbijanje zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka,

Predsjednik tehničke komisije, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, dopredsjednik, imenuje s popisa stručnjaka članove tehničkih komisija za pojedine proizvode ili usluge.

Za člana tehničke komisije ne može biti imenovan:

 • zaposlenik podnositelja zahtjeva,
 • stručnjak čije bi sudjelovanje moglo utjecati na nepristranost rada tehničke komisije.

O sastavu tehničke komisije obavještava se podnositelj zahtjeva.

Tehnička komisija s predsjednikom ima pet članova od kojih obvezno moraju biti dva stručnjaka iz područja kojem pripada proizvod ili usluga koji su u postupku rješavanja, jedan stručnjak iz područja marketinga odnosno dizajna i jedan stručnjak iz područja osiguravanja kvalitete.

Centar, po potrebi, organizira konzultativne sastanke stručnjaka uvrštenih u popise stručnjaka za određene proizvode ili usluge, u cilju zauzimanja zajedničkih stavova o kriterijima za rješavanje zahtjeva, načinu rada tehničkih komisija i drugim pitanjima od značaja za dodjelu prava uporabe znaka.

Rad tehničkih komisija uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Savjet.

Zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka

3.1. Zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka podnosi se Centru na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

3.2. Zahtjevu se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva;
 • izjava podnositelja zahtjeva o hrvatskom podrijetlu robe (za proizvode);
 • rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu;
 • tehnička dokumentacija proizvoda ili usluge, promidžbeni materijali i druga dokumentacija za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda ili usluge;
 • certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom;
 • dokumentacija o proizvodu ili usluzi s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda ili usluge;
 • kratki opis djelovanja, povijesti i drugih podataka o podnositelju zahtjeva;
 • dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele znaka.

3.3. Dokumentacija iz podtočke 3.2. ovog Pravilnika smatra se poslovnom tajnom i dostupna je samo osobama koje sudjeluju u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka.

Rješavanje zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka

4.1. Po primitku zahtjeva Centar provjerava da li je zahtjev podnesen u skladu s ovim Pravilnikom. Ukoliko utvrdi da zahtjev nije potpun, zatražit će da podnositelj dopuni zahtjev.

4.2. Ispravno podneseni zahtjev Centar, s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja tehničkoj komisiji, koja je nadležna za njegovo rješavanje.

Ukoliko zbog nepotpune dokumentacije tehnička komisija odluči da je potrebno obaviti ispitivanje proizvoda utvrdit će svojstva koja treba ispitati i odrediti gdje se ispitivanje treba obaviti.

Tehnička komisija obavijestit će o toj odluci podnositelja zahtjeva, koji je dužan proizvod dati na ispitivanje.

Izvještaj o ispitivanju proizvoda mora sadržavati podatke sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Izvještaj o ispitivanju proizvoda podnositelj zahtjeva predaje Centru koji ga prosljeđuje tehničkoj komisiji.

4.3. Tehnička komisija dostavlja Centru stručno mišljenje s izjavom o podobnosti proizvoda ili usluge za dodjelu prava uporabe znaka.

Tehnička komisija temelji stručno mišljenje na primljenoj dokumentaciji, pregledu proizvodnje ili pregledu pružanja usluge, vlastitom stručnom stavu, te na rezultatima ispitivanja proizvoda ili usluga, ako je takovo ispitivanje potrebno i provedeno.

4.4. Ako su ispunjeni svi uvjeti Savjet, na prijedlog tehničke komisije, donosi odluku o dodjeli prava uporabe znaka za proizvod ili uslugu za koji/u je zahtjev podnesen.

O zahtjevu za dodjelu prava uporabe znaka, koji Savjet odbije, Centar obavještava podnositelja zahtjeva, uz tehničko obrazloženje.

4.5. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na ispunjenje uvjeta za dodjelu prava uporabe znaka shodno se primjenjuju na ispunjenje uvjeta za produženje prava uporabe znaka.

Ispitivanje proizvoda

5.1. Ispitivanjem proizvoda potvrđuju se svojstva proizvoda, koja su uvjet za dodjelu prava uporabe znaka, u skladu s ovim Pravilnikom.

5.2. Ispitivanje proizvoda provodi se:

 • u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka, ako to zatraži tehnička komisija;
 • u postupku rješavanja zahtjeva za sklapanje aneksa ugovora, kojim se produžava pravo uporabe znaka, ako je potrebno;
 • u tijeku važenja ugovora o pravu uporabe znaka, ako postoji sumnja da svojstva proizvoda više ne odgovaraju svojstvima na temelju kojih je dodijeljeno pravo uporabe znaka (kontrolno ispitivanje);

5.3. Ispitivanja proizvoda za stjecanje prava uporabe znakova mogu provoditi ovlašteni ispitni laboratoriji na području Republike Hrvatske, koji su akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, te drugi ovlašteni ispitni laboratoriji koji su na osnovu prijedloga predsjednika tehničke komisije uvršteni u Registar ispitnih laboratorija.

Registar ispitnih laboratorija dostupan je u Centru svim zainteresiranima.

5.4. Ukoliko tehnička komisija ocijeni, da su u tijeku važenja ugovora o pravu uporabe znaka, potrebna kontrolna ispitivanja, Centar obavještava, uz obrazloženje, podnositelja zahtjeva o opsegu i specifikacijama za ispitivanje, koje su za kontrolna ispitivanja razradile tehničke komisije. Ako podnositelj zahtjeva može dokumentirati ispunjenje zahtjeva tehničke komisije, tehnička komisija može odustati od zahtjeva za kontrolno ispitivanje. Ukoliko se ispitivanja moraju provesti tehnička komisija će odrediti ispitni laboratorij iz Registara ispitnih laboratorija, u kojem treba provesti ispitivanja.

5.5. Korisnik znaka dužan je provesti kontrolno ispitivanje proizvoda prema obavijesti Centra i dozvoliti pristup članovima tehničke komisije u sve radne prostorije koje koristi za proizvodnju i prodaju, te bez naknade staviti na raspolaganje uzorke proizvoda potrebne za ispitivanje.

5.6. Troškove ispitivanja iz točke 5.2. ovog Pravilnika snosi korisnik znaka.

Stjecanje prava uporabe znaka

6.1. Pravo uporabe znaka stječe se ugovorom, koji na osnovu odluke Savjeta o pravu uporabe znaka, sklapaju Hrvatska gospodarska komora i korisnik znaka na vrijeme od tri godine.

Potpisom ugovora o pravu uporabe znaka ( u daljnjem tekstu: ugovor) korisnik znaka preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Pravilnika.

6.2. Ukoliko nastupe uvjeti navedeni u točki 5.2 stavak 3. ovog Pravilnika prije isteka ugovora, Centar može zahtijevati kontrolno ispitivanje.

6.3. U tijeku važenja ugovora korisnik znaka dužan je svake godine, najmanje 60 dana prije dana koji odgovara datumu sklapanja ugovora, dostaviti Centru potvrdu o uplati naknade za narednih dvanaest mjeseci. U protivnom ugovor prestaje važiti s danom do kojeg je godišnja naknada plaćena.

6.4. Podnositelj zahtjeva, koji je stekao pravo uporabe znaka, obvezuje se, u cilju nadzora nad uporabom znaka, dopustiti tehničkoj komisiji pristup u radne prostorije tijekom korištenja znaka.

6.5. Na zahtjev korisnika znaka pravo uporabe znaka može se, nakon obvezatnog kontrolnog dokazivanja ispunjenja uvjeta, produžavati aneksom ugovora za daljnje tri godine.

Zahtjev za produženje prava uporabe znaka korisnik znaka mora dostaviti Centru najmanje 60 dana prije isteka ugovora odnosno aneksa ugovora.

6.6. Pravo uporabe znaka može dobiti svaka pravna ili fizička osoba upisana u trgovački ili obrtni registar u Republici Hrvatskoj, za proizvode iz vlastite proizvodnje, odnosno za usluge iz vlastite djelatnosti, na području Republike Hrvatske.

6.7. Znak se mora koristiti u skladu s Knjigom grafičkih standarda, koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

6.8. Znak se može koristiti temeljem ugovora i u promidžbene svrhe, isključivo za proizvod ili uslugu za koji/u je dodijeljeno pravo uporabe.

Registar znakova i objava

7.1. Centar vodi Registar znakova u koji se upisuju podaci o poslovnom subjektu i podaci o proizvodima ili uslugama kojima su znakovi dodijeljeni, a za koje su sklopljeni ugovori.

U Registar znakova upisuje se i prestanak prava uporabe znakova.

Centar je dužan, na zahtjev zainteresiranih, omogućiti uvid u  Registar znakova, koji sadrži opće dostupne podatke.

Troškovi rješavanja zahtjeva i naknada za pravo uporabe znakova

8.1. Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik znaka dužan je uplatiti sukladno “Odluci o naknadama za usluge HGK”, utvrđeni iznos, koji je bespovratan:

 • prilikom podnošenja zahtjeva, za pokriće troškova rješavanja zahtjeva
 • prije sklapanja ugovora i tijekom važnosti ugovora (aneksa) – godišnju naknadu za pravo uporabe znaka
 • prije sklapanja aneksa ugovora, kojim se produžava pravo uporabe znaka, za procjenu ispunjavanja uvjeta za produženje.

Oduzimanje prava uporabe znaka

9.1. Savjet, na temelju prijedloga Centra i stručnog mišljenja tehničke komisije, može odlučiti o oduzimanju prava uporabe znaka, uz obrazloženje, i prije isteka važenja ugovora u slučaju:

 • uporabe znaka za proizvod ili uslugu koji/a više ne ispunjavaju uvjete temeljem kojih je znak dodijeljen;
 • uporabe znaka za proizvod ili uslugu kojima znak nije dodijeljen;
 • neispunjavanja financijskih i drugih obveza koje proizlaze iz ugovora i ovog Pravilnika.

9.2. Protiv odluke Savjeta iz točke 9.1. ovog Pravilnika korisnik znaka može, u roku od 15 dana od dana primitka odluke uložiti žalbu Upravnom odboru Hrvatske gospodarske komore. Odluka Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore je konačna.

9.3. Korisnik znaka kojem je oduzeto pravo uporabe znaka obvezan je prestati koristiti znak u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke, kojom se ugovor raskida.

Zaštita znaka

10.1. Neovlaštena uporaba znaka podliježe sudskoj zaštiti u skladu sa Zakonom o žigu.

10.2. U slučaju neovlaštene uporabe znaka Savjet može zatražiti pokretanje postupka pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Stupanje na snagu Pravilnika

11.1. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda donesen na 2. sjednici Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore od 16. prosinca 2004. godine.

11.2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK
Nadan Vidošević, v.r.

KLASA: 023-02/07-02/04
URBROJ: 311-01/01-07-02
Zagreb, 05. lipnja 2007.